thông tin nội bộ

Hướng dẫn triển khai bài viết

Ngày 23 tháng 04 năm 2021

Triển khai phát triển bài viết theo thứ tự:

Bước 1: Chọn phần “Post” ở thanh quản  lý mục.
Bước 2: Chọn “Add New” để bắt đầu bài viết.

Bước 3: Chọn thanh “Add title” cho tiêu đề bài viết hiển thị ngoài trang chính (trang tin tức).
Bước 4: Chọn “Use The Divi Builder” để sử dụng nền tảng hiển thị của nhà phát triển.

Bước 5: Chọn chuyển “Right Sidebar” sang “Fullwidth”.
Bước 6: Chọn chuyển “Show” sang “Hide”.
Bước 7: Chọn “All Categories” để chọn lọc hạng mục hiển thị phù hợp.
Bước 8: Chọn “Load Layout” để lấy mẫu bài viết đã được phát triển.

Bước 9: Chọn “Your Existing Pages”.
Bước 10: Ở đây hiển thị ra rất nhiều mục, nên chọn ô “Post” bên góc trái, sau đó chọn phần “Bài viết mẫu” để sử dụng.

Bước 11: Click chọn icon 3 thanh ngang nhỏ ở góc trái thanh nội dung để bắt đầu viết nội dung tiêu đề.
Bước 12: Click chọn icon 3 thanh ngang nhỏ ở góc trái thanh nội dung để bắt đầu viết nội dung bài viết.
Bước 13: Chọn “Set featured image” để sử dụng hình ảnh đại diện cho bài viết.
Bước 14: Chọn “Update” để kết thúc bài viết.

Lưu ý: Hình ảnh sử dụng tốt nhất cho bài viết nên có dung lượng ~ 80 – 175kb.

error: Content is protected !!